طراحی های مختلف جواهرات

برخی از جواهرات زیبا مانند مروارید، اپال و تانزانیت ها بسیار آسیب پذیر هستند و ممکن است به راحتی به ویژه هنگامی که روی حلقه ها سوار هستند خراشیده شوند.

نگین پایا آمیزه ای از هنر و زیبایی

طراحی

طراحی کاسه ای شامل یک مروارید است که توسط نیمکره فلزی یا کاسه احاطه شده است.در نتیجه، مروارید بیشتر از بالای حلقه قابل مشاهده است تا از طرفین.

مجموعه های بی نظیر از انگشترها

مجموعه بی نظیر از انگشترها

یاقوت قرمز

یاقوت سنگی فوق العاده ای برای وارد کردن شور و هیجان به زندگی است

سنگ فیروزه

فیروزه سمبل بخشندگی، خلوص و مهر و علاقه است، دوستی را حفظ می کند

مجموعه کاملی از نگین ها

خواص سنگها و نگین ها در احادیث و روایات
عقیق شجر

عقیق در درک حقیقت و پذیرفتن شرایط کمک کرده و شفاده عاطفی قدرتمندی است.

زمرد زرد

زمرد را سنگ محافظ مسافران می خوانند.

0